Podmínky ochrany osobních údajů

 

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je PRODANCE s.r.o. IČ 26464080 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83973 (dále jen: „správce“).

1.2 Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Osadní 799/26, 17000, Praha 7
email: info@prodance.cz
telefon: 220 806 054

1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy resp. objednávky.

 

3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

3.1.1 plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

3.1.2 oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a NewsLetterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

3.2 Účelem zpracování osobních údajů je

3.2.1 vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

3.2.2 zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3 Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR a to zejména za účelem poskytnutí slev a různých jiných výhod. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

4. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

4.1 Správce uchovává osobní údaje

4.1.1 po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

4.1.2 po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

5. PŘÍJEMCI OSOBÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

5.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby

5.1.1 podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

5.1.2 zajišťující služby provozování e-shopu Web Revolution, s. r. o. Pražská 18 / IČ: 1279102 00 Praha 10 – Hostivař a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

5.2 Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Tyto organizace však respektují nařízení Evropského parlamentu viz. článek 1.1. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé

5.2.1 mailingových služeb MailChimp, pro zasílání Newsletteru.

5.2.2 marketingových nástrojů Facebook, Twitter a Instagram zde jsou předávány výhradně anonymizované fotografie a videa sloužící pro propagaci akcí, přednášek, kurzů, nových produktů, článků, hudebních a kulturních akcí, vyhlašování výherců. Osobní údaje lze podle článku 6. upravit nebo vymazat.

5.2.3 analytických nástrojů Google Analytics a Google AdWords zde jsou předávány pouze IP adresy, ty jsou následně anonymizovány a převedeny do statistických grafů a přehledů. V případě nesouhlasu se zpracováním vaší IP adresy, lze prohlížeč přepnout do anonymního režimu.

 

6. VAŠE PRÁVA

6.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte

6.1.1 právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

6.1.2 právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

6.1.3 právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

6.1.4 právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

6.1.5 právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 3 těchto podmínek.

6.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. Avšak v případě jakýchkoliv pochybností s neoprávněným nakládáním osobních údajů nás prosím kontaktujte.

 

7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

7.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.